Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 

1.1             A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Almamenta Kreatív Oktató és Fejlesztő Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15., cégjegyzékszám: 01-09-884055, adószám: 14000821-2-43, e-mail: [email protected], postacím: Almamenta Kft. 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15., a továbbiakban: ”Almamenta Kft.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.

 

1.2             A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2020. november 20. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

 

1.3             Az Almamenta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Almamenta Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

1.4             A Honlap üzemeltetője az Almamenta Kft. Az Almamenta Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

 

1.5             A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

ELIT-INFO Kft., 2510 Dorog, Bécsi út 78., [email protected]

 

 1. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

2.1             A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap az Almamenta Kft. által üzemeltett és karbantartott, az Almamenta Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Almamenta Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Almamenta Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

 

2.2             A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az Almamenta Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát az Almamenta Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Almamenta Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. Az Almamenta Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

 

2.3             A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Almamenta Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Almamenta Kft. jogosult.

 

2.4             A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Almamenta Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon  található adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: ”ASZ”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Almamenta Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az Almamenta Kft. K&H Banknál vezetett 104008720001660500000008 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel, stb.) eltávolítása, másolása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Almamenta Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

 

2.5             A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Almamenta Kft. kizárólagos tulajdonosa a www.facebook.com/MadeByYouBudapest/ (a továbbiakban: ”Facebook oldal”) és a www.instagram.com/madebyyou_budapest oldalaknak (a továbbiakban: ”Instagram oldal”, a Facebook oldal és az Instagram oldal a továbbiakban együtt: ”Közösségi oldalak”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közösségi oldalakra az Almamenta Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Feltöltött képek”) az Almamenta Kft. kizárólagos tulajdonában áll. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közösségi oldalakra és a Feltöltött képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

 

2.6             A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Közösségi oldalakon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Almamenta Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az Almamenta Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az Almamenta Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; a mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az Almamenta Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek. Az Almamenta Kft. jogosult továbbá a Közösségi oldalakon az Almamenta Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

 

2.7             A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. Az Almamenta Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. Az Almamenta Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Almamenta Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Almamenta Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése és kivizsgálása céljából.

 

2.8             A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. a Honlapon kívüli más, nem az Almamenta Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. Az Almamenta Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet esetlegesen ért károkért.

 

2.9             Az Almamenta Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az Almamenta Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

2.10          Az Almamenta Kft. lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Honlap használatának során. Termékei és Szolgáltatásaival kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében. A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelést a weboldal üzemeltető az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, részletes információkat lásd az Adatvédelmi tájékoztatóban.

 

 1. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

3.1             A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, az Almamenta Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, az Almamenta Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján az Almamenta Kft. a tulajdonában álló egy vagy több termék vagy szolgáltatás (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre, a Szerződés(ek) tárgyát az Almamenta Kft. által gyártott, kitalált, összeállított és/vagy továbbértékesített termék(ek) és szolgáltatás(ok) képezi(k). Az Almamenta Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek gyártójaként, forgalmazójaként és/vagy tulajdonosaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Az Almamenta Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy az Almamenta Kft. által értékesített, forgalmazott, gyártott termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az Almamenta Kft. tulajdonát.

 

3.2             A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az Almamenta Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni.

 

3.3             A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Almamenta Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Almamenta Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Almamenta Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni. Vevőnek minősül továbbá minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Honlapot felkeresi, azon Terméket vagy Szolgáltatást vásárol, vagy feliratkozik a Honlap hírlevelére.

 

 1. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETE

 

4.1             A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre kizárólag a Webáruházon keresztül vagy e-mailben jelentkezve van lehetősége, telefonon, faxon vagy személyesen szerződéskötésre nincs lehetőség. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Honlapon található Fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Terméke(ke)t vagy Szolgáltatást a Webáruház felületén az opcionálisan kiválasztott időpont és csomag, valamint a darabszám kiválasztása után a kosárba helyezi, a ”Kosárba teszem” gombra történő kattintással. A Vevő ekkor átkerül a Kosár oldalra, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő felső menüsor jobb szélén a kosár ikonra kattintással a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő a Termék kosárba helyezése után tovább folytathatja a vásárlást, a ”Vásárlás folytatása” gombra kattintva. Időszakosan, bizonyos időszaki akciók keretein belül van lehetőség a Kosár oldalon Kupon kód/Promóciós kód megadására is. Amennyiben rendelkezik Kupon kóddal, a Kupont a Kosár tartalmának ellenőrzése oldalon lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a ”Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. Ha mégsem szeretnénk a rendelésnél a kupont beváltani, a kupon sorában található „Eltávolítás” gombbal törölhetjük azt. Ilyen esetben a kupon később felhasználható marad. A Megrendelés véglegesítése előtt a Vevő a ’Tovább a pénztárhoz’ gombra kattintással a Pénztár oldalon kiválaszthatja a Fizetési módot (a továbbiakban: ”Fizetési mód”), valamint köteles a számlázáshoz és – futárszolgálat által történő kézbesítés esetén – a szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult az esetlegesen hibásan bevitt számlázási és – futárszolgálat által történő kézbesítés esetén – szállítási adatok megváltoztatására. A Megrendelés véglegesítésére és a Szerződés megkötésére a Vevőnek a ”Megrendelés elküldése” gombbal van lehetősége. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Az Almamenta Kft. és a Vevő között az adásvételi jogviszony a Fizetési mód, opcionálisan a Szállítási mód, valamint a Vevő adatainak megadását/ellenőrzését követően, a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”) jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési módtól, illetve Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Almamenta Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Almamenta Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Almamenta Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az Almamenta Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az Almamenta Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az Almamenta Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.

 

4.2             Az Ügyfél elfogadja, hogy a Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Termék Vételára megegyezik a Megrendelés időpontjában a Honlapon a Termék mellett és/vagy alatt található Vételárral. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor – futárszolgálat által vagy postai feladással történő kézbesítés esetén – nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon is tájékozódhat. A Kiszállítási díjat a Vevőnek Megrendelésenként kell megfizetnie. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Almamenta Kft. bármikor jogosult a Kiszállítási díj módosítására. A kiszállítási díj termékenként, rendelt mennyiségenként (darab és súly beli eltérés miatt), szállítási címenként, időszakonként eltérhet egymástól. A megváltoztatott Kiszállítási díj a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Ha a Vevő az adott Megrendelés során 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint érték felett vásárol Termékeket, a Almamenta Kft. az adott Megrendelés esetében nem számítja fel a Kiszállítási díjat.

 

4.3             Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Almamenta Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. A megváltoztatott Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Az Almamenta Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék(ek) vagy Szolgáltatás(ok) Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Honlapon feltüntetett Vételár nyilvánvalóan hibás. A megváltozott Vételárról az Almamenta Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az Almamenta Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli az Almamenta Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

 

 1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

5.1             A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék(ek) minőségében és fő tulajdonságokban (méret, szín, forma, összetétel) megegyezik a Honlapon az adott típusú termékhez kapcsolódó fényképen és leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

 

5.2             A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére az üzletben személyesen (Cím: MadeByYou: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 11.), az Almamenta Kft. saját Futárszolgálata (továbbiakban: ”Futárszolgálat”) által, postai kézbesítés által (Magyar Posta Zrt.) vagy e-mailben történő visszaigazolás által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül az Almamenta Kft. szerződésszegésének és az ebből eredő károkért az Almamenta Kft. nem tartozik felelősséggel. Ha a Vevő a Megrendelés során a Szállítási mód megjelölésénél a házhozszállítást választotta, a szállítás pontos idejét az Almamenta Kft. e-mail útján és/vagy telefonon keresztül közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni.

 

5.3             Ha a csomagolás és/vagy a termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a terméket a futárral az Almamenta Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően az Almamenta Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

 

5.4             A Vevő köteles a termék átvételére. Ha a termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő az Almamenta Kft.-nek az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha az Almamenta Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, az Almamenta Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 5.6 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

 

5.5             A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint a – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – Kiszállítási díjat a választott Fizetési módnak megfelelően, előre utalással, online bankkártyás fizetéssel, egyes esetekben a Futárszolgálatnál bankkártyás fizetéssel és/vagy ajándékkártyával köteles teljesíteni. Ajándékkártyával való fizetés csak házhozszállítás esetén, az ajándékkártyát a Futárszolgálatnak való átadással van lehetőség. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék átvételét megelőzően az OTP Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetés vagy előre utalás esetén a termék kiszállítására a Vételárnak az Almamenta Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár az Almamenta Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). Az Almamenta Kft. a Számlát a Vevőnek a 4.1  pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát az Almamenta Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

 

5.6             A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

5.7             Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul:

 • Fizikai termékek esetén a fizetéstől számított 2-10 munkanap.
 • Szolgáltatás esetén (pl. workshopok) a teljesítés ideje az adott képzés napja.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG

 

6.1             A Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig az Almamenta Kft. jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Termék nem áll rendelkezésére. Az előző mondatban foglalt esetben az Almamenta Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. Az Almamenta Kft. az elállása során a Teljes árat a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. Az Almamenta Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

 

6.2             Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával az Almamenta Kft.-nek az Almamenta Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az [email protected] e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat mintát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében találja meg.

 

6.3             A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja az Almamenta Kft. részére.

 

6.4             Az Elállási nyilatkozat megtétele után az Almamenta Kft. megküldi a Fogyasztó részére a Fogyasztó által korábban megadott vagy az Elállási nyilatkozatban kifejezetten megjelölt e-mail címére a Termék visszaküldéséhez szükséges információkat. A Terméket a Fogyasztó köteles becsomagolni,  a Fogyasztó ugyanakkor nem köteles a Terméket az eredeti csomagolásában vagy azzal együtt visszaküldeni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Terméket saját költségén köteles az Almamenta Kft. részére visszajuttatni. Az Almamenta Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Almamenta Kft. jogosult addig visszatartani a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza az Almamenta Kft. részére.

 

6.5             A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni az Almamenta Kft.-nek. Az Almamenta Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni az Almamenta Kft.-nek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha törés, karcolás nyom, égési folt vagy egyéb el nem távolítható folt található és a kár oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. Az Almamenta Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza az Almamenta Kft.-nek, hogy az átvétellel az Almamenta Kft.-nek költsége merülne fel.

 

6.6             A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében minden olyan termék vonatkozásában, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

6.7             Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat előre utalással vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy az Almamenta Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat helyszínen bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár visszafizetésének a jelen pontban foglaltakon kívül más módját nem kérheti.

 

6.8             A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

 

6.9             A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

 

6.10          Az Események lemondása esetén a Vevőnek legkésőbb az Esemény időpontja előtt 72 órával jelezni kell az [email protected] e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben kötelezően megadandó adatok, hogy ki mondja le az eseményt és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon, instagram stb. történő) lemondást nincs módunkban elfogadni. Ha a Vevő az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Vevő fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Almamenta Kft. által rendezett Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 90 napban tartott valamely Eseményen érvényesítheti a jegyét egy alkalommal vagy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

7.1             A Vevő tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. a Termékekre nem vállal jótállást.

 

7.2             A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kicserélését. Az Almamenta Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Almamenta Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Az Almamenta Kft. rögzíti, hogy tekintettel a Termékek jellegére, a Fogyasztó kellékszavatossági igényének jellemzően kicseréléssel tesz eleget. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni az Almamenta Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, az Almamenta Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Almamenta Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek kicserélést követően a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Az Almamenta Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Almamenta Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

 

7.3             A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti az Almamenta Kft.-től, a hibát az Almamenta Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha az Almamenta Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

 

7.4             A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Almamenta Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Almamenta Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

7.5       A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Termék általa felfedezett hibájának megjelölésével a kellékszavatossági igényének érvényesítéséről e-mailben vagy postai úton tájékoztatni az Almamenta Kft-t. Az Almamenta Kft. a Termék Almamenta Kft.-hez történő visszaszállítása érdekében a Futárszolgálatot vagy saját Futárt küld a Vevőhöz. A Vevő köteles a Terméket a Futár részére megfelelő csomagolásban átadni és ahhoz a Számla másolatát csatolni. A Termék jelen pontban foglalt visszaküldésének módjára a jelen ÁSZF 6.4 pontjában foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók. Ha az Almamenta Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek az Almamenta Kft.-t terhelik.

 

7.6             A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az Almamenta Kft.-t terhelik.

 

7.7             A Felek rögzítik, Almamenta Kft. jogosult a Termékeket forgalmazási, bizományosi vagy más, harmadik személlyel a Termék értékesítésére irányuló jogviszonyban álló személyeken keresztül (a továbbiakban: ”Forgalmazó”) forgalmazni (a továbbiakban: ”Forgalmazás”). Ha az Almamenta Kft. a Terméket Forgalmazóval fennálló szerződéssel Forgalmazza, az Almamenta Kft.-t a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli.

 

 1. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

 

8.1             Ha a Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni az Almamenta Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában (a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

 

8.2             A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt az Almamenta Kft.-nek elektronikus úton az [email protected] e-mail címre írt e-maillel teheti meg.

 

8.3             Az Almamenta Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és az Almamenta Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Almamenta Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Almamenta Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet az Almamenta Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

 

8.4             Ha az Almamenta Kft. a szavatossági kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát az Almamenta Kft. megadja. Az Almamenta Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet az Almamenta Kft. három évig megőrzi.

 

 1. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

9.1             A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni az Almamenta Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Almamenta Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

 

9.2             A Felek rögzítik, hogy az Almamenta Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. A Vevő elfogadja, hogy az Almamenta Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy az Almamenta Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek meghatározott mennyiségben állnak az Almamenta Kft. rendelkezésére, ezért a Almamenta Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az Almamenta Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát az Almamenta Kft. a Honlapon és/vagy a Közösségi oldalakon teszi közzé.

 

9.3             A Holnapot lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Az Almamenta Kft. által szervezett workshopjairól, táborairól, eseményeiről kép- és hangfelvétel készülhet. Amennyiben Vevő Terméket, jegyet vásárol és részt vesz az Almamenta Kft. által szervezett workshopjain, táborain, eseményein, elfogadja, hogy az Almamenta Kft. használhatja Közösségi oldalain és Honlapján az eseményeken dokumentált anyagait (pl. workshopról készült fényképek, az alkotásokról készült fényképek, az esemény videója stb.), ahol Vevő beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, melyet az Almamenta Kft. marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket az Almamenta Kft. felhasználja, úgy az Esemény helyszínén jelezze az üzemeltető felé.

 

9.4             A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Almamenta Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

 

9.5             Az Almamenta Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

10.1          A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

 

10.2          Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

10.3          A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

10.4          Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Almamenta Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az Almamenta Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

10.5          Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság  rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2022. április 22.

 

A jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2022. 04. 22. napja

0
  0
  Kosarad
  Kosarad jelenleg üresVissza a webshopba